مقاله مختصر در باره ﺷﺒﮑﻪ های ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی Reviewed by Momizat on . سلام به همه کاربران سایت پی سی نیوز در این پست قرار داریم مطلاب بروز شده درباره ‫‏‫مقاله مختصر در باره ﺷﺒﮑﻪ های  ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي  را  برای شما به اشتراک بگذارم امید و سلام به همه کاربران سایت پی سی نیوز در این پست قرار داریم مطلاب بروز شده درباره ‫‏‫مقاله مختصر در باره ﺷﺒﮑﻪ های  ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي  را  برای شما به اشتراک بگذارم امید و Rating: 0
شما اینجا هستید: خانه » بررسی و مقایسه » مقالات » مقاله مختصر در باره ﺷﺒﮑﻪ های ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی

مقاله مختصر در باره ﺷﺒﮑﻪ های ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی

سلام به همه کاربران سایت پی سی نیوز در این پست قرار داریم مطلاب بروز شده درباره ‫‏‫مقاله مختصر در باره ﺷﺒﮑﻪ های  ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی  را  برای شما به اشتراک بگذارم امید وارم که مورد پسند شما عزیزان باشد

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی۱_۲ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی از اﺗﺼﺎل دو و ﯾﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی در اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﺎ اﻫﺪاف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .ﺷﺒﮑﻪ LAN ﻫﺎی WAN و ١ ٢ دوﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺘﺪاول در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺷﺒﮑﻪ ، ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ LAN ﻫﺎی ﻣﺤﺪود ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻨﺰل و ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .در ﺷﺒﮑﻪ ، ﺑﺎ WAN ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻄﻮط ﺗﻠﻔﻦ و ﯾﺎ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ، اﻣﻮاج رادﯾﻮﺋﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد، دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد :ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی، ﭘﺮوﺗﮑﻞ و ﻣﻌﻤﺎری ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی، ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻘﺮار)آراﯾﺶ (ﻫﻨﺪﺳﯽ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ،BUS . ﻧﻤﺎﯾﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ MESH و RING ،STAR ای ﻣﺘﺪاول در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﺗﻤﺎﻣﯽ ، :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻧﺎم آن ﭘﯿﺪاﺳﺖ در اﯾﻦ ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ BUS ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ، ﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺧﻂ اﺗﻮﺑﻮس اﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﯾﮏ ﺧﻂ ﺷﺒﮑﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آن را ﺧﻂ اﺗﻮﺑﻮس در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﻫﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﯾﮏ اﯾﺴﺘﮕﺎه در اﯾﻦ ﺧﻂ ﻣﯽ،ﻗﺮار دارد ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ:

ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﺑﺎس ۱_۲ﺷﮑﻞ

٨
در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺮای ارﺳﺎل ﺑﺴﺘﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ارﺳﺎل ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﮐﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺑﺴﺘﻪ وﺟﻮد دارد ﺑﺴﺘﻪ را درﯾﺎﻓﺖ ، ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻃﺮف ارﺳﺎل ﻣﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﻫﺮ ، ﮔﺮدد .ﺣﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دو اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮﺳﺪ رخ ﻣﯽ ۱ ﻋﻤﻞ ﭘﺮش ،دو ﻣﺴﯿﺮ در ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻫﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺴﺘﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده و ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺣﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺤﻮ در ﺷﺒﮑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﺑﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده و ﻋﻤﻞ ﺗﺼﺎدم رخ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻋﻤﻼ ﺷﺒﮑﻪ از ﮐﺎر ﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻧﺘﻘﺎل ، اﻓﺘﺪ .ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ در ﻫﺮ در اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺴﯿﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ۲دﻫﻨﺪه ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮد و ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻧﺲ ، دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ رﺳﯿﺪ ﺑﺴﺘﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺴﯿﺮ رخ ﻧﺪﻫﺪ.
ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ارزان ﺑﻮدن آن اﺳﺖ و ﺑﺮای اﯾﺠﺎد آن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺑﺰار ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﺮادﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ دارد .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺺ ﻫﺎی آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺎﺑﻞ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد ﮐﻞ ﺷﺒﮑﻪ از ﮐﺎر ﻣﯽ ،ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﻣﺴﯿﺮ ﺷﺒﮑﻪ اﻓﺘﺪ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﯽ ۳ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از دﯾﮕﺮ اﯾﺮاد ﻫﺎی ﺑﺰرگ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺷﺒﮑﻪ ای از ﻧﻮع ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده۱۰۰ﺑﺎس ﺑﺎ اﯾﻢ و ﺷﺒﮑﻪ اﯾﺮاد ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از ﮐﺎر ﻣﯽ اﻓﺘﺪ. ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮاری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﻗﺮار دارد .ﭘﺲ ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
S ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی :در ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی اﺳﺘﺎر ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻧﺎﻣﺶ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ TAR ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﺳﺘﺎره ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺘﺼﻞ ﺳﻮﯾﯿﭻ ، اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻫﺎب ﯾﺎ روﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎب در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﯾﺎ ﯾﮏ ﭼﻨﺪ راﻫﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﺑﺴﺘﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ۱ Bouncing 2

٩
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﺑﻞ در ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ از ﮐﺎر ﻣﯽ، ﻫﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد اﻓﺘﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد .در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽ دارﯾﻢ .ﯾﻌﻨﯽ در ۱ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻞ ﺷﺒﮑﻪ از ﮐﺎر ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﮐﺰی آن ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺎب اﺳﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.

( )ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﺳﺘﺎره ای۲_۲ﺷﮑﻞ :در اﯾﻦ ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﻧﺎﻣﺶ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ RING ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﻫﺎ در ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻠﻘﻮی ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده WAN اﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ از اﯾﻦ ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻣﯽ ﺷﻮد . اﯾﻦ ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎس در ﺻﻮرت ﻗﻄﻊ ﺷﺪن ﮐﺎﺑﻞ در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ.

ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﺣﻠﻘﻮی۳_۲ﺷﮑﻞ
:در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ MESH ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ اﻧﺪ. ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻤﮑﻦ را دارد. ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺳﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و دو ﻣﺴﯿﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ دﯾﮕﺮ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﻓﺎﯾﺪه اﯾﻦ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ وﻗﺘﯽ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺴﯿﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺴﯿﺮ ۱ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﺧﻄﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ در راه اﻧﺪازی و ﻧﮕﻪ داری آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮارد ﺧﺎص اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .
( )ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﻣﺶ۴_۲ﺷﮑﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﮏ ،ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺷﺒﮑﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ۲ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﮐﺜﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ از اﺗﺮﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ Token اﺳﺖ از ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد IBM ﺷﺮﮐﺖ Ring .ﭘﺮوﺗﮑﻞ ، در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﯾﮏ اﻋﻼﻣﯿﻪ رﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ و روﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺳﺎل و ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ داده، ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮔﺮدد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دارای دو و ﯾﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه )ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ (ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ

 

آﻧﺎن را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ، ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﮑﻞ در ﺷﺒﮑﻪ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺻﺪﻫﺎ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻣﺘﻔﺎوت ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ . ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﯾﻦ TCP/IP ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺧﻮد از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی دﯾﮕﺮ، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﺪول را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .در ﮐﻨﺎر ﺟﺪول ﻓﻮق، ﻣﺪل ﻣﺮﺟﻊ TCP/IPزﯾﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی ﻧﯿﺰ OSI اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی ﻓﻮق در ﭼﻪ ﻻﯾﻪ ﮐﺎر OSI ای از ﻣﺪل ﻣﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ۱ ﻻﯾﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ، ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺣﺮﮐﺖ از ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻻﯾﻪ اﺳﺖ، ﻫﺮ ﯾﮏ از دﺳﺘﮕﺎه ۲ﮐﺎرﺑﺮدی ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﻻﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﭘﺮدازش ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ، زﻣﺎﻧﯽ را ﺻﺮف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .

OSI ﻣدل ﻣرﺟﻊ TCP/IPﭘروﺗﮑل ھﺎی
( OSI )ﻣﺪل ﻣﺮﺟﻊ ۵_۲ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﻣﺪل ﻣﺮﺟﻊ در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﺑﯿﻦ دو ﻧﻘﻄﻪ در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و OSI٣ ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺳﺖ اراﺋﻪ راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ،OSI .ﻫﺪف ﻋﻤﺪه ﻣﺪل ﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺒﮑﻪ ای ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ. ﻣﺪل اﯾﺠﺎد ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻌﺪد ﻗﺎدر IEEEﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ OSI ﺑﻪ ﮐﺎر و ﯾﺎ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺸﮑﻞ ﻋﺪم ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد HP ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری زﻣﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ۱ Physical layer 2
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه HP ای ﻧﻤﻮد و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺒﻮد .ﻣﺜﻼ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻬﻞ ﮐﺎرت ﺷﺒﮑﻪ را ﺑﺮای ، IBMﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﻈﯿﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﯾﺪ، ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﺒﮑﻪ ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ)اﻃﻤﯿﻨﺎن از وﺟﻮد ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﯿﻦ آﻧﺎن .(ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻮق ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺪل ﻣﺮﺟﻊ .، ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدﯾﺪOSI دارای ﻫﻔﺖ ﻻﯾﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﺻﯽ OSIﻣﺪل ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ارﺳﺎل داده ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ دﯾﮕﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، داده ﻫﺎ ، در ۳ و ﻓﺮﯾﻢ ۲، ﺑﺴﺘﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ۱ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد را از ﻻﯾﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ . ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮﺳﺪ، (ارﺳﺎل twisted pair ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﻃﻮل ﮐﺎﺑﻞ )ﻋﻤﻮﻣﺎ ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری: ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه ﻣﻌﻤﺎری ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد ، اﺷﺎره ﻣﯽ Peer ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی Server – Client – و To -Peer ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﻨﺪه Peer-To-Peer ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺷﺘﺮاک ﻓﺎﯾﻞ ۴ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺮوه ﮐﺎری ﻫﺎ، ﭼﺎﭘﮕﺮﻫﺎ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .در ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ،Server – Client ﻫﺎی دﻫﻨﺪه و ﯾﺎ ﺳﺮوﯾﺲ در وﯾﻨﺪوز ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ۵ ﻧﻈﯿﺮ ﯾﮏ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﻗﻠﻤﺮو ، دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﯽ۶ ، ﺑﻪ آن ورود ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در اﮐﺜﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی Server – Client ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت از ﻣﻌﻤﺎری ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد.
simulation (ﺗﻌﺮﻳﻒ ٢_٢ ﻭ ﺩﻻﻳﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﭼﯿﺴﺖ :ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﻋﻠﻢ و ﻫﻨﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ )ﻣﺪﻟﯽ (از ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﻪ ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﺑﻪ و ﯾﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی روﺷﯽ ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﺪه ، ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ و آزﻣﺎﯾﺶ راﻫﺒﺮدﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای آﻧﻬﺎﺳﺖ. ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز ﺷﺒﮑﻪ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﯾﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﺷﺒﮑﻪ راﯾﺎﻧﻪ ای را ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ واﻗﻌﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺷﯿﺒﻪ ﺳﺎز ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی را ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزﻫﺎ، ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ و …ﻣﺪل ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﮐﺎراﯾﯽ آن آﻧﺎﻟﯿﺰ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز را ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺧﺎص ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: -اﻧﻌﻄﺎف در ﻣﺪل ١ ﺳﺎزی :ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ اﻧﻮاع ﺟﺪﯾﺪی از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﻤﻮل ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺮه ، ﻫﺎ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ و ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ. -ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﻣﺪل ٢ ﺳﺎزی :وﺟﻮد واﺳﻂ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ و اﻣﮑﺎن ﻣﺪل ﺳﺎزی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ، ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺪل ﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﻫﺎی ﺳﺎده ﻃﺮح ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﻣﺎژول ﻫﺎ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. -اﺟﺮای ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺪل ٣ ﻫﺎ :زﻣﺎن ﭘﺮدازش در ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﮔﺮه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ آن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. -ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺼﻮر ۴ ﺳﺎزی :ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﺒﮑﻪ در ﺣﺎل ﺗﺒﺎدل ﭘﯿﻐﺎم ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ رﻓﻊ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی و درک ﻧﺤﻮه ﮐﺎرﮐﺮد آن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز اﺟﺮای ﻣﺼﻮر ﺳﺎزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﺟﺮای ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز و در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم آن و ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ۱ ﺻﻮرت ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﮔﯿﺮد. – ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮای ﻣﺠﺪد و ﺗﮑﺮاری ﺷﺒﯿﻪ ۵ ﺳﺎزی :ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ و ﯾﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻓﺮﻫﺎ (ﺑﺮ ﮐﺎراﯾﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﮑﺮار ﭘﺬﯾﺮی ﯾﮏ ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﻠﻖ ﯾﮏ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز ﺷﺒﮑﻪ دﻗﯿﻖ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی در ﮐﻨﺎر داﻧﺶ ﺷﺒﮑﻪ و ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ در ﮐﻨﺎر ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﻮق وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ ارزش ﻫﺮ اﺑﺰار ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺰود ﮐﻪ از آن ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ذﯾﻞ اﺷﺎره ﮐﺮد : – وﺟﻮد ﻣﺎژول ﻫﺎی دروﻧﯽ از ﭘﯿﺶ آﻣﺎده ﺷﺪه ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﭘﺮوﺗﮑﻞ ١ ﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ. -وﺟﻮد ﯾﮏ ﻣﻮﻟﺪ ﻋﺪد ﺗﺼﺎدﻓﯽ و در ﺷﮑﻞ ٢ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺧﻠﻖ ﮐﻤﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭼﺮا ﮐﻪ اﻏﻠﺐ رﺧﺪادﻫﺎ در ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی اﻋﻢ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ارﺳﺎل ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ و ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﺧﺮاﺑﯽ در آﻧﻬﺎ، از ﻧﻮع ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. -ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای ﺑﻪ ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺳﺎزی ٣ ﻫﺎی ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ )ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮرد ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ( ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮐﺎﻣﻞ و ﮔﻮﯾﺎ از دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد اﺳﺖ. – اراﺋﻪ ﮔﺰارش ۴ ﻫﺎﯾﯽ از ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎی ﮐﺎراﯾﯽ ﺷﺒﮑﻪ )ﻧﺮخ ﺧﺮوﺟﯽ، ﺑﻬﺮه وری ، ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺘﻘﺎل، (…در ﻗﺎﻟﺐ ارﻗﺎم و ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت آﻣﺎری روی ﻧﺘﺎﯾﺞ از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﯾﮏ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﻣﯽ ﺗﻮان ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده را در ﺣﻮزه ۱ ای از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻮﯾﺎ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﻮد .ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮاد و ﮐﺎﻻﻫﺎ، ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ، و اﻃﻼﻋﺎت را در ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد ﻣﺪل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی و …ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار داده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه در آن اﻫﺘﻤﺎم ورزﯾﺪ. در ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

 

درباره نویسنده

تعداد نوشته ها : 1087

دیدگاه (2)

ارسال یک دیدگاه